Rezervace a hrací řád

Rezervační řád Tenisového klubu Vyškov, z. s.

Rezervace kurtů se provádí prostřednictvím rezervačního systému  ONLINE REZERVACE

Členové klubu, držitelé sponzorských známek a sezónních vstupenek jsou zavedeni do databáze rezervačního systému a po uhrazení příslušných poplatků si mohou kurty rezervovat sami:

 • členové klubu 7 dní předem,
 • držitelé sponzorských známek 7 dní předem,
 • držitelé sezónních vstupenek (červenec–srpen) 4 dny předem.

Pro vstup do rezervačního systému použijte místo uživatelského jména vlastní e-mailovou adresu a zvolte heslo.

Ostatní nečlenové (veřejnost) mají možnost do rezervačního systému pouze nahlížet. Kurty rezervují výhradně prostřednictvím správce a to nejdříve 4 dny předem. Kontakt na správce je uveden v rezervačním systému.

Členové výkonného výboru a správce v odůvodněných případech (porušení rezervačního systému, hracího řádu, nepříznivé povětrnostní podmínky aj.) mohou rezervaci zrušit.

Další informace k rezervaci kurtů najdete v hracím řádu níže.

Kontrolu nastavení a případné úpravy rezervačního systému provádí administrátor a členové výkonného výboru.

Hrací řád Tenisového klubu Vyškov, z. s.

Základní ustanovení

Hrací řád stanovuje členům i nečlenům tenisového klubu (dále TK) povinnosti při užívání tenisového areálu (dále areálu). Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník  areálu je povinen řídit se tímto hracím řádem a respektovat pokyny správce areálu (dále správce).

Obecná pravidla

Vstupovat do areálu mohou členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva a doprovod. O vstupu na dvorce a způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje výhradně správce. Přivede-li si dospělý člen oddílu do areálu dítě mladší 15 let, ručí za jeho bezpečnost.

Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové, kteří mají před první hrou kalendářního roku zaplacené všechny členské příspěvky (viz čl. 7 „Stanov TK“ a „Platební řád TK“). Nečlenové mají právo na hru po zaplacení pronájmu dvorce.

Vhodná tenisová obuv je pro všechny hráče podmínkou vstupu na dvorec. Každý, kdo tuto podmínku nesplňuje, bude okamžitě správcem ze dvorce vykázán.

Při vlastní hře i mimo hru jsou všichni povinni dodržovat zásady slušného chování. V případě, že dojde k jednání, které je v rozporu s výše uvedeným, správce je oprávněn hráče napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat.

V celém areálu je potřeba udržovat čistotu, pořádek a ctít základní principy společenského chování.

Kouření na dvorcích je zakázáno, v areálu se smí kouřit pouze na vyhrazeném místě.

Správce, případně člen výkonného výboru TK má právo při závažných přestupcích proti tomuto hracímu řádu vykázat z areálu každého (člen, nečlen, případně jiné osoby) kdo se proviní a nedovolit mu přístup do doby, než jeho přestupek projedná výkonný výbor TK.

Případné spory (členů, nečlenů, případně jiných osob) se správcem projednává a rozhoduje výhradně výkonný výbor TK. Do vydání rozhodnutí je každý povinen respektovat pokyny správce.

Provozní doba v areálu

Oficiální zahájení a ukončení sezóny bude oznámeno na klubové vývěsce v areálu a na webových stránkách TK.

Denní provozní doba je od 08.00 do 20.00 hodin.

Mimo tuto dobu lze využívat dvorce pouze po dohodě se správcem.

Hrací doba

Délka hrací doby je pro:

 • dvouhru 1,5 hodiny
 • čtyřhru 2 hodiny

a to včetně nutné úpravy dvorce přede hrou, během hry i po hře, a podle pokynů správce. Hru je nutné ukončit tak, aby byl dvorec včas připraven na další hraní. Nečekejte, až budete vyzváni k ukončení hry správcem nebo po vás nastupujícím hráčem!!!

Rezervace dvorců

Obsazování dvorců se provádí v rezervačním systému nebo prostřednictvím správce a podle níže uvedených pravidel:

 • Dvorce č. 1–5 jsou vyhrazeny především pro nezávodní hraní a v případě potřeby k odehrání mistrovských soutěžních utkání (so + ne).
 • Dvorce č. 6–9 jsou vyhrazeny pro tréninky závodního hraní, pro tenisovou školu a k odehrání mistrovských soutěžních utkání.
 • V případě, že dvorce č. 6–9 jsou v registračním systému volné (neobsazené), lze je v systému rezervovat a využít ke hře členy, případně nečleny klubu.
 • Člen klubu má vždy přednost v obsazování dvorce a může rezervovat dvorec až 7 dní předem.
 • Držitel hrací známky má možnost rezervovat dvorec až 7 dní předem.
 • Nečlen po uhrazení sezónního hracího poplatku (červenec–srpen) má možnost rezervovat dvorec až 4 dny předem.
 • Nečlen (ostatní zájemce o hru) má možnost objednat dvorec ke hře pouze prostřednictvím správce (zástupce správce) nejdříve 4 dny předem. Telefonní číslo na správce je uvedeno v rezervačním systému.
 • Zrušení rezervace dvorce v rezervačním systému (případně u správce) je každý povinen provést (nahlásit) nejpozději 4 hodiny před vlastním hraním.
 • V případě nedostavení se ke hře nebo zrušení rezervace v době kratší než 4 hodiny před hraním se uděluje sankce 200 Kč/1 hod. rezervace. Povinnost hradit tuto sankci se vztahuje i na členy klubu.
 • Pokud se hráči dle rezervace nedostaví včas, je dvorec po uplynutí 10 minut rezervace volný a může nastoupit ke hře jiný zájemce.
 • Ve hře je možné pokračovat po uplynutí nárokové hrací doby pouze v případě, že dvorec není obsazen dalšími zájemci o hru.
 • Rezervace dvorců k zajištění tréninkového procesu pro závodní hraní, pořádání mistrovských soutěžních utkání a klubových turnajů, případně jiných akcí, schvaluje výkonný výbor TK.
 • Vstup do rezervačního systému je možný na webových stránkách klubu v záložce „Rezervace kurtů“. V téže záložce je „Rezervační řád“ s bližšími informacemi k rezervačnímu systému.
 • Webová adresa TK: www.tenisvyskov.cz

Právo užívání dvorců

Právo užívání dvorců v příslušném roce vzniká:

 • každému členu zaplacením členského poplatku,
 • držiteli hrací známky uhrazením sponzorského příspěvku,
 • nečlenu úhradou sezónního nebo jednorázového poplatku (viz „Platební řád“).

Povinnosti hráčů

Každý hráč (člen i nečlen) je povinen:

 • Seznámit se s hracím řádem, řídit se jím a pokyny správce.
 • Při hře používat vhodný sportovní úbor a obuv, která nepoškozuje povrch dvorce.
 • Během hry se zdržet projevů nesportovního (vulgárního) chování.
 • Respektovat pokyny členů výboru a správce.
 • Upravit dvorec před vlastním hraním i během hry (pokropení v letních měsících). Po skončení hry nerovnosti na dvorci urovnat hrablem a následně upravit sítí.
 • Po ukončení hracího dne, v případě nepřítomnosti správce, hráči odcházející z dvorce jako poslední zajistí visacím zámkem hlavní vchod do areálu kurtů.

Závěrečná ustanovení

 • Změny hracího řádu jsou v kompetenci výkonného výboru klubu.
 • Dodržování hracího řádu patří k povinnostem každého člena i nečlena klubu.
 • Nedodržování a porušování hracího řádu členy klubu bude v souladu se „Stanovami TK“ kvalifikováno jako nedodržování základních členských povinností se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
 • Opakované hrubé porušování hracího řádu může vést až vyloučení člena z klubu.
 • Hrací řád se zveřejňuje na vývěsce v areálu a na webových stránkách klubu.
 • Hrací řád platí do odvolání.

Vyškov 21. března 2021, předseda výkonného výboru Jaromír GRIM

Kontakt

Tenisový klub Vyškov z.s.
Mlýnská 541/10
682 01 Vyškov

IČ: 658 40 950

tenisvyskov@tenisvyskov.cz

Tenisový klub Vyškov - mapa

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.